V soboto, 5.6.2010, smo imeli v Mostecu redno letno skupščino. Zvone Borštnar je dogodek opazoval skozi objektiv fotoaparata, njegove slike si lahko ogledate v naši galeriji.

Tik preden so bile mize polno obložene z dobro hrano, so bile državnim prvakom in njihovim trenerjem razdeljene še nagrade za uspeh v zimski sezoni (na sliki). V nadaljevanju članka pa je objavljen tudi zapisnik za vse tiste člane, ki so skupščino zamudili.

skupina_2010_062.jpg

 

ZAPISNIK
redne letne skupščine, ki je bila 5. junija 2010, ob 13. uri, v skakalnem centru na Mostecu. 
Vse prisotne je pozdravil predsednik Ljubomil Jasnič in podal predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti   
– izvolitev delovnega predsedstva   
– izvolitev verifikacijske komisije   
– izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 16. 5. 2009
3. Poročilo predsednika o delu v sezoni 2009-2010 , finančno poročilo, poročilo    nadzornega odbora in načrt dela za sezono 2010-2011
4. Razprava po poročilih in načrtu
5. Spremembe in dopolnitve Pravil SSK Ilirija
6. Podelitev priznanj in nagrad
7. Razno 
 
Predlog dnevnega reda je bil sprejet z vsemi glasovi ZA – soglasno. 
 
Ad 1.
Podal je predlog delovnega predsedstva v sestavi:
1. Miha KOPRIVŠEK
2. Irena SERETINEK
3. Vladimir BRAS 
Predlog verifikacijske komisije v sestavi:
1. Miha SEVER
2. Dolores BARTOL
3. Vesna JEGLIČ 
Predlog zapisnikarja:
1. Janko DAMJAN 
Predloga overovatelja zapisnika v sestavi:
1. Nuša TOME BABNIK
2. Zvonimir BORŠTNAR 
 
Predlog organov skupščine je bil soglasno sprejet. 
 
Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost. Od 150 članov kluba je bilo prisotnih 44. Skupščina ni bila sklepčna, zato se je začetek odložil za 30 minut. Na podlagi 18. člena Pravil lahko skupščina veljavno sklepa, po 30 minutah, če je prisotnih najmanj 20 članov. Organi skupščine so zasedli svoja mesta in pričeli z delom. 
 
Ad 2.
V imenu delovnega predsedstva se je prisotnim za zaupanje zahvalil Miha Koprivšek. Pregled zapisnika in sklepov zadnje skupščine z dne 16. 5. 2009 je podal Ljubomil Jasnič. Ker na zapisnik ni bilo pripomb je predsednik delovnega predsedstva predlagal sprejem zapisnika z glasovanjem.   
 
Prisotni so zapisnik sprejeli soglasno. 
 
Ad 3.
Poročilo predsednika
o delu za obdobje 2009-2010 je podal predsednik Ljubomil Jasnič. Podal je delo Strokovnega sveta, Skakalne šole Mostec, Pododbora za gospodarstvo in finance, Pododbora za sodnike in trenerje, Pododbora za prireditve in tekmovanja, Sveta staršev, Stikov z javnostmi, Disciplinske komisije, Nadzornega odbora ter gradnje in vzdrževanja objektov in investicij, ter kadrovskih problemov v klubu (priloga – pisno poročilo ).
Načrt dela za sezono 2010-2011
je strnil v 14 točkah predsednik Ljubomil Jasnič in sicer: 
1.  Izpeljati programe strokovnega sveta in izboljšati letošnje rezultate. 
2.  Zagotoviti sredstva in skleniti pogodbo s trenerjem za smučarske skoke (višja ali visoka izobrazba). 
3.  Še bolj povezati ljubljansko regijo v tekmovalni sistem, posebno za mlajše kategorije. 
4.  Pridobiti večje število začetnikov skakalcev (vsaj 50) in se še bolj povezati z vrtci in tudi s šolami najprej na območju, ki gravitira na Mostec, kasneje pa na celo Ljubljano.
5.  Povečati število članov kluba vsaj na 200. Včlaniti tudi starše tekmovalcev in izpeljati akcijo, da vsak odrasel član pripelje enega novega člana.  
6.  Vključiti v vse strukture in organe kluba tekmovalce kluba, ki so prenehali z aktivno tekmovalno kariero. 
7.  Izpeljati sodniški seminar za nove klubske sodnike in izpeljati napredovanje za ostale sodnike.  
8.  Še izboljšati spletno stran, posebno z obvestili. 
9.  Končati z gradnjo poševnega dvigala.
10. Stalno urejati okolico objektov in vzdrževanje vseh objektov.
11. Pravočasno in hitro zasnežiti vse skakalnice in jih urediti za treninge in tekmovanja.
12. Zagotoviti 200.000 EUR za nemoteno izvedbo programov!
13. Zbrati spominski material in dokumentacijo in urediti spominsko muzejsko sobo. 14. Nadaljevati s pripravami za izdajo zbornika ob 40 letnici kluba (2010). 
 
Finančno poročilo z bilanco stanja
za obdobje 1. Januarja do 31. decembra 2009 je podal direktor kluba Miha Koprivšek. Poudaril je, da je bila bilanca stanja oddana pristojnim službam pravočasno in prisotne seznanil z odhodki in prihodki oz. poslovnim izidom kluba, ki je pozitiven. 
 
Poročilo Nadzornega odbora
je podal član Nadzornega odbora Vladimir Bras in poudaril, da je odbor pregledal finančno poslovanje kluba in  glede poslovanja za leto 2009 odbor nima pripomb. Klub posluje v okviru razpoložljivih sredstev, ki pritekajo na račun. Svoje obveznosti pa izpolnjuje v dogovorjenih rokih 
Ad 4.
Po podanih poročilih je predsednik delovnega predsedstva Miha Koprivšek odprl razpravo o poročilih. Ker o poročilih ni bilo razprave smo sprejeli sklep: 
 
Sprejme se poročilo predsednika za sezono 2009-2010 in načrt dela za sezono 2010-2011, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora – sklep sprejet soglasno.  
 
Ad 5.
Predlog sprememb oz. dopolnitev Pravil SSK Ilirija in obrazložitev je podal direktor kluba Miha Koprivšek: 
 
Dopolni se prva alineja 8. člena Pravil in sicer:
Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki izrazi tako željo, sprejme ta pravila in se ravna po njih ter podpiše pristopno izjavo. Pod istimi pogoji lahko član kluba postane tudi vsak tuj državljan, ki stalno ali začasno biva v Republiki Sloveniji. 
 
8. členu se doda:
Klub je dolžan pristopne izjave svojih članov hraniti na svojem sedežu. 
 
Doda se nov 26.a člen:
Izvršilni odbor lahko sklene pogodbo za opravljanje del in nalog direktorja kluba. O imenovanju direktorja kluba odloča IO. Naloge direktorja kluba obsegajo:     
– skrbi za zakonito in gospodarno poslovanje kluba,
– skrbi za finančno-materialno poslovanje v skladu z letnim finančnim načrtom,
– skrbi in odgovarja za pravočasno pripravo gradiv za seje skupščine in IO ter za izvrševanje sprejetih sklepov,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določa skupščina, IO in predsednik kluba. Mandat direktorja kluba je 4 leta. 
 
42. členu se doda:
Finančno poslovanje poteka preko transakcijskega računa. Direktor kluba vodi finančno poslovanje kluba po veljavnih predpisih, o materialno-finančnem poslovanju v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Denarna sredstva kluba vodi direktor v blagajniški knjigi. Direktor poroča o finančnem poslovanju izvršilnemu odboru. 
 
49. členu se doda:
V primeru prenehanja kluba pripadajo njegova sredstva MESTNI OBČINI LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. 
 
50. člen se spremeni:
V skladu s temi pravili ima lahko klub tudi druge interne akte, ki jih sprejme predsednik kluba. 
 
Sprejmejo se predlagane spremembe oz. dopolnitve Pravil SSK Ilirija – sklep sprejet soglasno.  
 
Ad 6.
Zvonimir Borštnar je na podlagi 10. člena pravil SSK Ilirija podal predlog za imenovanje častnih članov:
     Zdenek REMSA 
     Marjan PRELOVŠEK
Posthumno: 
    Marjan KOPRIVŠEK  
    Stevo JANUS 
 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
V nadaljevanju smo na podlagi sklepa IO podelili nagrade tekmovalcem in trenerjem SSK Ilirija za dosežene uspehe za sezono 2009/2010.  
 
Ad 7.
1. Pod točko razno je direktor kluba predlagal dopolnitev v Nadzornem odboru z novima članicama:
– Ireno SETNIKAR in
– Nežo OMAN SRŠEN. 
 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
2. Direktor kluba je podal predlog članarine za naslednjo sezono, ki naj ostane na isti ravni kot v pretekli sezoni (25,00 € in 35,00 €). 
 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
3. Zvonimir Borštnar je pozval vse člane kluba, da se zaradi bližajoče junijske tekme udeležijo vseh delovnih akcij. 
 
4. Vladimir Bras je pozval vse starše, da se odločijo in opravijo sodniški seminar, ki bo v sredini septembra ter s tem povečajo število klubskih sodnikov, ki je v zadnjih letih deficitarno. 
 
5. Predsednik kluba je glede na vprašanje Francija Setnikarja pojasnil, da bo do pričetka zimske sezone realiziran sklep o enotni nabavi bund za tekmovalce, trenerje in člane kluba. 
 
6. Ob zaključku sezone se je predsednik kluba Ljubomil Jasnič zahvalil vsem tekmovalcem, staršem, trenerjem, članom IO kluba ter obema podpredsednikoma, za podporo in pomoč v pretekli sezoni. 
 
Skupščina je bila končana ob 14.50 
 
Predsednik delovnega predsedstva:
Miha KOPRIVŠEK 
 
Overovatelja zapisnika:
Nuša TOME BABNIK in Zvonimir BORŠTNAR 
Zapisal:
Janko DAMJAN

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to top