Na tej strani vas obveščamo o aktualnih razpisih sej organov kluba ter objavljamo veljavne sprejete sklepe.


Zapisnik redne letne skupščine SSK Ilirija, ki je potekala 21. 11. 2023, najdete s klikom na spodnji dokument.


Zapisnik redne letne skupščine SSK Ilirija, ki je potekala 3. 12. 2019, najdete s klikom na spodnji dokument.

———————————————————————————————————————————————————–

Spoštovani,

Vabim vas na redno sejo IO,

ponedeljek, 15. 4. 2019 ob 18:30 v Mostecu.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika zadnje seje IO
 2. Finance
 3. Revija skokov
 4. Razno

Lep pozdrav, 

Primož Ulaga

Predsednik

———————————————————————————————————————————————————–

Pozdravljeni!

Izvršni odbor kluba se bo sestal v ponedeljek, 17.9.2018 ob 17:00 v Mostecu.

Dnevni red:
1. seznanitev z zapisnikom redne letne skupščine
2. finance in sponzorstvo
3. baza tekmovalcev in potek sezone
4. razno

———————————————————————————————————————————————————–

Zapisnik redne letne skupščine, ki je potekala 19.4.2018, najdete v spodnjem dokumentu.

—————————————————————————————————————————————————————

Vabim vas na 5. redno sejo
Izvršilnega odbora SSK Ilirija,
ki bo v ponedeljek, 03. 07. 2017 ob 18. uri v Mostecu.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 5. redne seje.
 2. Seznanitev z zapisnikom redne letne skupščine 2017.
 3. Poročanje o organizciji Revije skokov 2017 (Finančno poročilo).
 4. Vadnina.
 5. Razno.

Vabljeni:

 • Člani odbora

Predsednik kluba
Primož Ulaga

—————————————————————————————————————————————————————

Vabim na 2. (drugo) sejo
Nadzornega odbora SSK Ilirija,
ki bo v sredo 14. 06. 2017 ob 18,00 uri v prostorih SSK Ilirija, Večna pot 150, Ljubljana.

 

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 1. Seje z dne 29.03.2017,
 2. Pregled poslovanja kluba od 05.11.2016 do 31.05.2017,
  – pregled izdanih in prejetih računov,
  – pregled sklenjenih pogodb,
 3. Seznanitev z delom organov kluba v času od 15.03.2017 do 15.06.2017.
 4. Potrditev poročila nadzornega odbora za skupščino 2017 za koledarsko leto 2016 in za čas od 01.01.2017 do 31.05.2017.
 5. Razno

Vabljeni:

 • Člani nadzornega odbora
 • Predsednik kluba Primož Ulaga
 • Direktor kluba Žiga Mandel

Predsednik Nadzornega odbora
Zvonimir Borštnar

———————————————————————————————————————————————————–

Vabim vas na 4. redno sejo
Izvršilnega odbora SSK Ilirija,
ki bo v sredo, 26. 04. 2017 ob 18. uri v Spodnjem Mostecu.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 3. redne seje.
 2. Pregled zapisnika 1. korespondenčne seje.
 3. Pregled zapisnika 2. korespondenčne seje.
 4. Finančno poročilo in letno poročilo za poslovno leto 2016.
 5. Poročanje o organizaciji Revije skokov 2017 in klubskem dnevu (predstavi, Grega Goltez).
 6. Poročila in programi strokovnega sveta.
 7. Finančno stanje.
 8. Razno.

Vabljeni:

 • Člani odbora

 

Predsednik kluba
Primož Ulaga

—————————————————————————————————————————————————————

Vabim na 1. (prvo) sejo Nadzornega odbora SSK Ilirija,

ki bo v sredo 29. 03. 2017 ob 17. uri v prostorih SSK Ilirija, Večna pot 150, Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Seznanitev z zapisnikom skupščine kluba,
 2. Seznanitev s Podatki iz bilance stanja in Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2016 do 31.12.2016,
 3. Seznanitev z Letnim poročilom za poslovno leto 2016,
 4. Seznanitev z delom organov kluba v času od skupščine do 15.03.2017.
 5. Razdelitev posameznih nalog Nadzornega odbora med člane nadzornega odbora.
 6. Razno

Vabljeni:

 • Člani nadzornega odbora
 • Predsednik kluba Primož Ulaga
 • Direktor kluba Žiga Mandel

predsednik Nadzornega odbora
Zvonimir Borštnar

—————————————————————————————————————————————————————

Potrjeni sklepi IO-ja v sezoni 2016/2017

Datum     Zapisnik     Št.
sklepa    
Vsebina sklepa
2. 10. 2017 7. redne
seje
30 Zapisnik 6. redne seje Izvršilnega odbora se potrdi.
    31 Izvršilni odbor potrdi predlog črpanja sredstev SZS.
    32  P. Ulaga, A. Bergant, G. Goltes, Ž. Mandl se sestanejo s potencialnim medijskim pokroviteljem Revije skokov 2018.
    33 Izvršilni odbor za vse tekmovalce priporoča preventivne zdravstvene preglede. Klub zbere prijave in se dogovori za termine in ceno pregleda.
30. 8. 2017 6. redne
seje
26 Zapisnik 5. redne seje Izvršilnega odbora se potrdi.
    27 Izvršilni odbor je seznanjen z zapisnikom redne letne skupščine z dne 19. 6. 2017.
    28 Izvršilni odbor sprejme finančno poročilo Revije skokov 2017.
    29 Izvršilni odbor sprejme spremembo vadnine s 1. 9. 2017. Vadnine se plačujejo pavšalno za tekoči mesec. Višina vadnine po posameznih selekcijah:

 • Kategorija cicibanov in začetnikov – 60 eur/mesečno in se plačuje 11 mesecev na leto,
 • Kategorija D 10, D 11 in De 11 – 70 eur/mesečno in se plačuje 11 mesecev na leto,
 • Kategorija D 12, D 13 in De 13 – 70 eur/mesečno in se plačuje 12 mesecev na leto,
 • Kategorija D 14, D 15 in De 15 – 70 eur/mesečno in se plačuje 12 mesecev na leto.

Kategorija M 16, Ml 18, Mla 18, Ml 20, Člani in Članice – 80 eur/mesečno in se plačuje 12 mesecev na leto.

5. 6. 2017 5. redne
seje
20 Zapisnik 4. redne seje Izvršilnega odbora se potrdi.
    21 Zapisnik 1. korespondenčne seje Izvršilnega odbora se potrdi.
    22 Zapisnik 2. korespondenčne seje Izvršilnega odbora se potrdi.
    23 Organizacijski odbor revije skokov naj pripravi celotno poročilo o Reviji skokov Mostec 2017.
    24 Izvršni odbor za predsednika delovnega predsedstva na redni letni skupščini 19. 6. 2017 določi Andreja Berganta.
    25 Izvršni odbor pooblasti Andreja Berganta, Igorja Volovška in Žigo Mandla, da zberejo ponudbe in načine financiranja novega klubskega vozila.
8. 5. 2017 4. redne
seje
13 Sprejme se sprememba dnevnega reda.
    14 Klubski dan in 47. letnica kluba se odvije po naslednjem programu:
9:00   Trening s klubskimi tekmami (vse selekcije)
12:00 Piknik
13:00 Podelitev priznanj za osebne rekorde tekmovalcev/govor predsednika
13:30 Piknik
    15 Izvršni odbor je seznanjen s potekom priprav na revijo skokov. Organizacijski odbor mora in izvršni odbor morata okrepiti odmevnost dogodka s sodelovanjem v pogovorni oddaji na televiziji oz. radiu.
    16 Redna letna skupščina bo v ponedeljek, 19. 6. 2017. Delovna telesa kluba naj pripravijo poročila do 4. 6. 2017.
    17 Izvršni odbor potrdi poročila strokovnega sveta za sezono 2016/2017 in programe dela strokovnega sveta za sezono 2017/2018.
    18 Izvršni odbor se je seznanil z zapisnikom Nadzornega odbora.
    19 Izvršni odbor se je seznanil s predlogi / pripombami staršev.
6. 3. 2017 3. redne
seje
8 Zapisnik 2. redne seje Izvršilnega odbora se potrdi.
    9 Izvršni odbor je seznanjen s finančnim poročilom.
     10 Izvršilni odbor pooblasti Primoža Ulago, Andreja Berganta, Žigo Mandla in
Aleša Juršiča, da uredijo prenos upravljanje skakalnic v Mostecu na Javni zavod Šport Ljubljana.
     11 Izvršni odbor je seznanjen s potekom priprav na revijo skokov.
Organizacijski odbor mora pripraviti program prireditve.
     12 Strokovni svet pod vodstvom Roka Mandla naj do 30. 3. 2017 pripravi
letna poročila za sezono 2016/2017.
     12.1 Strokovni svet naj do 30. 3. 2017 pripravi program za sezono 2017/2018.
Pri pripravi programov naj opredelijo selekcijo mladinskega in kakovostnega
športa. Vsi programi morajo biti finančno ovrednoteni s stroški programov,
opreme in pripomočkov za izvajanje športnih programov.
16. 1. 2017 2. redne
seje
1 Zapisnik 1. redne seje Izvršilnega odbora se potrdi.
     2 Predlog poteka komuniciranja in mreženja se potrdi.
     2.1 Primož Ulaga se do naslednje seje IO-ja sestane s predstavniki
staršev posameznih selekcij.
     2.2 Vabila na seje, zapisniki sej in sklepi se objavljajo sproti
na spletni strani.
     2.3 Marko Kramar in Žiga Mandl pripravita list z osnovnimi
informacijami o delovanju kluba in ukvarjanju s
smučarskimi skoki za vse nove člane.
     3 Revija skokov bo potekala v času od 2. do 3. 6. 2017,
z nagradnim skladom: 4000 EUR/bruto.
     3.1 Takoj se izdelajo obvestila v obliki kartice, kjer se
napove tekmovanje.
     3.2 V ekipo za pripravo tekmovanja (organizacijski odbor) se
uvrstijo sledeči člani: Primož Ulaga, Davorin Vukina,
Grega Goltes, Žiga Mandl, Franci Rogelj, Marko Kramar,
Zlatko Suzič in Robert Sršen.
     3.3 Grega Goltes poroča o aktivnostih glede organizacije
revije skokov 2017 na tekočih sejah IO.
     4 Pravilnik o uporabi klubske opreme se potrdi.
     5 Izvršni odbor je seznanjen s finančnim poročilom.
     5.1 Primož Ulaga pripravi predlog ponudbe oglasnega
prostora sponzorjem.
     5.2 Primož Ulaga, Aleš Macur in Žiga Mandl pripravijo
katalog trženja kluba.
     6 Izvršilni odbor se seznani z dogajanjem v zvezi z razpisom
Letnega programa športa MOL.
     6.1 Izvršilni odbor je stališča, da Javni zavod Šport prevzame
upravljanje skakalnic v Mostecu.
     7 Posamezna področja članov Izvršilnega odbora so:
a) Predsednik, marketing – Primož Ulaga
b) Podpredsednik, finančno – gospodarsko področje – Andrej Bergant
c) Podpredsednik, organizacija prireditev oz. tekmovanj – Grega Goltes
č) Podpredsednik, spremljanje strokovnega dela s športniki – Rok Mandl
d) Marketing, grafična podoba kluba – Aleš Macur 
e) Marketing – Igor Volavšek
f) Vzdrževanje, predstavnik staršev – Rok Ingolič
g) Organizacija prireditev, predstavnik staršev – Marko Kramar 
h) Član – Robert Jeglič
i) Vzdrževanje – Aleš Bonča
j) Organizacija prireditev – Andrej Japelj
 21. 11. 2016  1. redne
seje
   

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Potrjeni sklepi NO-ja v sezoni 2016/2017

Datum     Zapisnik     Št.
sklepa    
Vsebina sklepa
29. 3. 2017 1. redna
seja
1 Člani nadzornega odbora so se seznanili z zapisnikom skupščine SSK Ilirije z dne 08. 11. 2016.
    2 NO opozarja predsednika kluba Primoža Ulago, člane IO in direktorja kluba, da se mora zapisnik skupščine takoj objavi na spletni strani v rubriki delo organov kluba.
    3 NO opozarja predsednik kluba Primoža Ulago, člane IO in direktorja kluba, da se morajo vsi zapisniki organov kluba pravočasno, redno in tekoče objavljati na spletni strani kluba v rubriki delo organov kluba.
    4 Nadzorni odbor ugotavlja, da IO še ni pričel z vsemi aktivnostmi pri realizaciji nekaterih sklepov skupščine, zato predlaga IO da na naslednji seji pod samostojno točko dnevnega reda razpravlja o izvrševanju sklepov skupščine.
    5 Nadzorni odbor se je seznanil s Podatki iz bilance stanja in s Podatki iz izkaza poslovnega izida.
    6 Nadzorni odbor opozarja predsednika kluba Primoža Ulago, člane IO in direktorja kluba, da v finančnem letu 2017 preprečijo čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja.
    7 Nadzorni odbor se je seznanil z Letnim poročilom za poslovno leto 2016.
    8 Nadzorni odbor ugotavlja, da še niso polnoštevilno imenovani vsi pododbori kluba skladno z 31. členom statuta.
    9 Nadzorni odbor si je razdelil naloge. Posamezni člani so zadolženi za celotno spremljanje delovanja kluba posebej pa:
a) Zvonimir Borštnar predsednik NO zadolžen za spremljanje dela IO in celotno dejavnost kluba
b) Boštjan Golob član NO zadolžen za spremljanje poodbora za prireditve in tekmovanja
c) Dušan Kavčnik član NO zadolžen za spremljanje poodbora za obratovanje, vzdrževanje in investicije objektov in naprav

—————————————————————————————————————————————————————

Redna letna skupščina SSK Ilirija

Datum     Zapisnik     Št.
sklepa    
Vsebina sklepa
19. 06. 2017 Redna letna skupščina 1 Zapisnik izredne redne letne z dne 8. 11. 2016 je potrjen.
    2 Predstavljeno poročilo o delu kluba v sezoni 2016/2017 se potrdi.
    3 Predstavljeno finančno poročilo za leto 2016 se potrdi. .
    4 Predstavljeno poročilo Nadzornega odbora za leto 2016 in do 31. 5. 2017 se potrdi. Sprejete so naslednje usmeritve Nadzornega odbora:

 • da skupščina sprejme poročilo Nadzornega odbora in izda pozitivno mnenje k delovanju kluba in finančnemu poslovanju za obdobje 2016 in za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017,
 • da skupščina posebej zadolži predsednika kluba, člane IO in direktorja kluba, da v finančnem letu 2017 preprečijo čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja,
 • da se Zapisnik skupščine z dne 19. 6. 2017 objavi na spletni strani pod rubriko “Delo organov kluba” do 15. 7. 2017,
 • da se Zapisniki Izvršnega odbora in ostalih organov kluba objavijo na spletni strani kluba pod rubriko delo organov kluba v roku 10 dni,
 • da Izvršni odbor izdela nov oziroma popravi obstoječi Statut kluba in ga predlaga v potrditev na redni letni skupščini kluba spomladi 2018 (rok za osnutek za javno razpravo do 30. 11. 2017),
 • da Izvršni odbor sprejme Disciplinski pravilnik kluba (osnutek pripravljen, sprejeti do 30. 11. 2017),
 • da Izvršni odbor sprejme Pravilnik o prevozih s službenimi oziroma osebnimi avtomobili (rok do 30. 10. 2017),
 • da Izvršni odbor dopolni obstoječi v letu 2017 sprejeti Pravnilnik o opremi in ga sprejme (rok 30. 09. 2017),
 • da Izvršni odbor sprejme Pravilnik o priznanjih in nagradah (osnutek izdelan, rok do 30. 11. 2017),
 • da Izvršni odbor sprejme poslovnike za delovanje skupščine, IO, NO, DK in posameznih pododborov (rok do 30. 10. 2017),
 • da skupščina v letu 2018 izvoli Svet kluba, če bo ta še vključen v novem statutu, sedaj 38. člen statuta kluba.
    5 Predstavljeno poročilo disciplinske komisije za leto 2016 se potrdi.
    6 Predstavljen načrt dela za leto 2017/2018 se potrdi.
    7 Predstavljeno poročilo o vzdrževanju in investicijah za leto 2016 in leto 2017 se potrdi.
    8 Članarina za prihodnjo sezono, ki teče od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, znaša:

 • 35,00 € za člane kluba, starejše od 15 let (tekmovalci, trenerji, sodniki, člani odborov kluba),
 • 25,00 € za člane kluba, mlajše od 15 let (tekmovalci),
 • 10,00 € za podporne člane kluba.
    9 Svet staršev v SSK Ilirija za obdobje 2017-2018 ima člana Roka Ingoliča in Marka Kramarja. 
    10 Skupščina se je seznanila s predlogi P. Ulage za povečanje vadnine in z delom direktorja kluba. IO naj pripravi predlog zvišanja vadnine in ga na naslednji seji sprejme. 

—————————————————————————————————————————————————————

 

Poziv za evidentiranje kandidatov za predsednika SSK ILIRIJA in IO, nadzornega in disciplinskega odbora SSK ILIRIJA ter članov IO SSK ILIRIJA

Prva seja nadzornega odbora, 27.10.2016 – nadzorni-odbor

Seja komisije za izvedbo izredne skupščine, 25.10.2016 – seja-komisije-za-izvedbo-volitev

 

Sklepi komisije za izvedbo izredne volilne skupščine
Datum Zapisnik Št. sklepa Vsebina sklepa
8. 11. 2016   1 Zapisnik redne letne skupščine z dne 21.6.2016 s pripombami je potrjen.
    2 Predstavljena poročila disciplinske komisije in nadzornega odbora za leto 2014, 2015 in 2016 (do 25. 10. 2016) so potrjena. Sprejete so naslednje usmeritve Nadzornega odbora:
1. Izdelati nov oziroma popraviti obstoječi Statut kluba in ga sprejeti na redni letni skupščin kluba spomladi 2017.
2. Izdelati Disciplinski pravilnik kluba.
3. Izdelati Pravilnik o prevozih s službenimi oziroma osebnimi avtomobili.
4. Izdelati Pravilnik o opremi.
5. Izdelati Pravilnik o priznanjih in nagradah.
6. Izdelati poslovnike za delovanje skupščine, IO, NO, DK in posameznih pododborov.
7. Ker je potekel mandat svetu staršev, svetu skakalcev in svetu kluba predlagamo, da imenovani organi v isti sestavi delujejo do skupščine spomladi 2017.
8. Poslovanje kluba se samo v izrednih primerih lahko opravlja gotovinsko v skladu z zakonodajo.
9. Prepovedati sklepanje kreditnih pogodb z fizičnimi osebami. (možnost korupcije)
10. Izvesti pismeno primopredajo med sedanjim in novim predsednikom kluba.
11. Za podpisnika in za zastopanje kluba pooblastiti tri osebe.
12. En da v tednu za člane kluba uvesti uradne ure (torek od 17,00 do 19,00 ure).
    3 Poročilo komisije za pripravo izredne volilne skupščine je potrjeno.
    4 Disciplinsko komisijo, izvoljeno za obdobje 2016 – 2018, sestavljajo: Andrej Masle (predsednik), Luciano Sinčič (član) in Iztok Podobnik (član).
    5 Nadzorni odbor, izvoljen za obdobje 2016 – 2018, sestavljajo: Zvonimir Borštnar (predsednik), Dušan Kavčnik (član) in Boštjan Golob (član).
    6 Izvršilni odbor SSK Ilirija ima 11 članov.
    7 Člani izvršilnega odbora SSK Ilirija, izvoljeni za obdobje 2016 – 2018, so: Andrej Bergant, Grega Goltes, Rok Mandl, Igor Volavšek, Aleš Macur, Rok Ingolič, Aleš Bonča, Marko Kramar, Andrej Japelj, Robert Jeglič.
    8 Nov predsednik kluba, izvoljen za obdobje 2016 -2018, je Primož Ulaga.
13.9.2016   1 Prične se postopek evidentiranja in kandidiranja za volitve predsednika SSK ILIRIJA in IO, nadzornega in disciplinskega odbora SSK ILIRIJA ter člane IO
    2 Kandidati, ki kandidirajo, morajo biti člani SSK ILIRIJA in imeti ob vložitvi kandidature plačano članarino.
    3 Kandidati za predsednika kluba morajo pripraviti program dela in strategijo razvoja delovanja kluba disciplin za smučarske skoke in nordijske kombinacije ter izvedbe marketinških dejavnosti.
    4 Kandidati pisno posredujejo kandidature do 17.10.2016 do 12.00 ure na naslov: SSK ILIRIJA, KOMISIJA ZA IZVEDBO IZREDNE VOLILNE SKUPŠČINE, VEČNA POT 150, 1000 Ljubljana. Zaprta ovojnica mora imeti oznako »VOLlTVE – NE ODPIRAJ«.
    5
Poziv za evidentiranje kandidatov za predsednika SSK ILIRIJA in IO, nadzornega in disciplinskega odbora SSK ILIRIJA ter članov IO SSK ILIRIJA IZREDNE VOLILNE SKUPŠČINE SSK ILIRIJA se objavi na oglasni deski kluba in na spletni strani SSK ILIRIJA.
9.6.2016   1 Člani komisije za izvedbo izredne volilne skupščine soglasno izvolimo Aleša Bončo za predsednika prej imenovane komisije.
    2
Pričnejo se aktivnosti za pripravo potrebnih postopkov za izvedbo izredne volilne
skupščine (priprava dokumentov, vabil …)
       
Zapisnik redne letne skupščine, z dne 21.6.2016 
   
Potrjeni sklepi IO-ja v sezoni 2015/2016
       
Datum Zapisnik Št. sklepa Vsebina sklepa
12.5.2016 12 37

Zapisnik 11. seje se potrdi.

Potrdi se 2. korespondenčna seja: potrjena izpisnica Aniti Seretinek.

    38 Potrdi se plan za sezono 2016/2017
    39 a) Datuma skupščine sta sprejeta; 20. in 21. 6. 2016
b) Predlog denarnih nagrad za leto 2015/2016:
–  3. mesto na tekmi svetovnega       pokala, v višini 150€.
– Državni prvaki v višini mesečne vadnine.
c) Pozove se Zvonimirja Borštnarja naj pripravi koncept za izvedbo proslave ob 50-letnici kluba.
31.3.2016 11 32 Zapisnik 10. seje se potrdi
    33 a) IO se seznani s poročili sezone 2015/2016
b) Rok M. in Primož K. pripravita popis opreme in zbereta ponudbe.
    34 Sestava trenerske ekipe za sezono 2016/2017 je sprejeta.
    35 IO pooblašča Žiga M. ter Zlatka S., da se dogovorita z MOL-om ter Zavodom za šport Ljubljana o vsebini pogodbe za vzdrževanja objektov v skakalnem centru Mostec.
    36 IO se strinja s predlogom klubskega dneva ter s plačilom polovice licenčnih seminarjev za nove trenerje.
18.2.2016 10 29 Zapisnik 9. seje s popravkom 4. točke se potrdi.
    30 Strokovni svet s Francijem R. ter Ljubom J. pripravi:
a) planirane in dosežene rezultate članov v sezoni 2015/2016, s tem je pogojeno tudi podaljšanje pogodbe z glavnim trenerjem
b) funkcionalno trenersko ekipo
c) pogled kluba in usmeritev tekmovalcev v DPNC Kranj
    31 Žiga M. pripravi aktualni seznam sponzorjev
5.1.2016 9 26 Zapisniki 7. seje s popravkom in 8. seje ter 1. korespondenčne seje se potrdijo.
    27 IO se strinja, da se sprejme konzorcij z SD Dolomiti pod pogoji, ki bodo opredeljeni v pogodbi.
    28 Predlagana nova člana Andrej Bergant in Rok Mandl sta bila sprejeta.
10.11.2015 8 25 IO SSK ILIRIJA odobri izdajo izpisnice TAJ KAI GOLOBU.
       
12.11.2015 7 23 Odstop Irene Seretinek z mesta sekretarke kluba in članice izvršilnega odbora se soglasno sprejme.
    24 Predlog za novega direktorja / v.d. sekretarja Žiga Mandla je soglasno sprejet.
       
 3.11.2015  6 17  Zapisnika 5. in 6. seje sta potrjena.
    18 Finančno poročilo se obravnava na eni izmed naslednjih sej.
    19 IO  se je seznanil s poročili trenerjev vseh selekcij.
    20 Vodja stroke, predsednik, vodja trenerjev in trener skličejo sestanke s starši posameznih selekcij.
    21 IO se strinja z odpisom dolga za Andreja Lazarja
    22 IO soglasno sprejme prestop Jerneja Klariča iz SD Vizore v SSK Ilirija.
       
 8.10.2015 5 16  Na osnovi do sedaj prejete dokumentacije se ne odločamo, če pa pride do uradne zahteve po sklicu izredne seje, so se člani IO-ja soglasno odločili PROTI sklicu.
       
08.09.2015 4 10 Zapisnik 3. seje je potrjen
    11 Potrditev pogodbe je soglasno sprejeta. V naslednjem tednu se skliče sestanke s starši, tekmovalci in strokovnim svetom (Franci Rogelj, Aleš Šabeder, Jaroslav Sakala in Rok Mandl).
    12 V kolikor trenerji podajo pozitivno mnenje glede aplikacije e-klub v tednu od 14.-18.9.2015, se gre v nakup aplikacije, sicer ne.
    13 Matic Kramaršič bo opravljal tudi trenersko delo v klubu, zato se mu v tem času opraviči plačilo vadnine.
    14 Žiga Mandl prevzame vodenje strokovnega sveta.
     15  Za prekinitev pogodbe z Miho Severjem je glasovala 6 članov IO-ja, noben ni bil proti, ostali so se glasovanja vzdržali.
04.08.2015 3 9 Trenutno pobude za sklic izredne skupščine SZS ne bomo podpisali kot drugi klub v Sloveniji. Bomo pa kot največji klub v regiji, sklicali sestanek z ostalimi predsedniki klubov v regiji in jim predstavili problematiko. Sklic sestanka bo organiziral podpredsednik Zlatko Suzič do konca septembra. Na sestanek se povabi tudi P. Ulago in SK Triglav Kranj.
       
22.06.2015 2 6 Zapisnik 1. seje je potrjen. Do avgusta Irena Seretinek dopolni pogodbo o sodelovanju s členom, ki smiselno opredeljuje obveznosti kluba do tekmovalca oz. pravice tekmovalca.
    7 Zapisnik skupščine je potrjen.
    8 Potrjen predlog izdelave table z rezultati. Potrjen predlog o uvedbi značk za osebne rekorde v sezoni.
       
09.06.2015 1 1 Zapisnik 11. seje je potrjen.
    2 Redna letna skupščina se izvede po Reviji skokov, aprila se bodo potrjevala poročila za preteklo sezono, do konca maja pa se potrdi plane za naslednjo sezono.
    3 Poročilo NO bo pripravljeno do naslednje seje IO-ja, 22.6.2015. Skupaj s poročilom se bo potrdil tudi zapisnik skupščine.
    4 Predstavljeni programi so bili potrjeni in sprejeti soglasno.
    5 V pogodbi s tekmovalci se določi zgornja omejitev odškodnine na 10.000,00 €, po posameznih letih pa se odškodnine obračunavajo po starostnih kategorijah M-16, M-18, M-20 in starejši.
       
 
Potrjeni sklepi IO-ja v sezoni 2014/2015
       
Datum Zapisnik Št. sklepa Vsebina sklepa
14.05.2015 11 67 Zapisnik 10. seje je potrjen.
    68 Nagrade tekmovalcem za dosežke v preteklih sezonah (poletni 2014 in zimski 2014/2015) bodo podeljene naslednjim tekmovalcem in tekmovalkam: Masle, Rogelj Š., Bogataj U., Rogelj U., Capuder, Kus, Bogataj T.
    69 Članarina za sezono 2015/2016 je 25 € letno za člane mlajše od 15 let (2001 in mlajši), za ostale pa 35 € letno. Podporni člani plačajo 10 € letno.
    70 Dnevni red za skupščino se popravi in sicer tako da se točki 6. in 7. zdržita v eno: Kadrovske zadeve in volitve nadomestnih članov.
    71 IO predlaga, da se na prosta mesta v IO-ju in NO-ju na skupščini predlaga v izvolitev: za IO: Tomaža Vidica in za NO Boštjana Goloba ter Davorina Vukino.
    72 V IO-ju je prosto eno mesto za člana (zadolženega za povezavo med klubom in Fundacijo za šport) ter dve mesti v NO-ju. Prijave lahko člani kluba oddajo do 22.5.2015, v zaprti ovojnici, s pripisom »VOLITVE 2015« na naslov kluba: SSK ILIRIJA, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana.
    73 Dopolnjen drugi odstavek 24. člena Statuta glasi: Izvršilni odbor šteje največ 15 članov, njihov mandat pa se veže na mandat predsednika kluba.
       
05.05.2015 10 65 Zapisnik 9. seje, z dopolnitvami, je potrjen.
    66 Po prejeti kupnini od prodaje starejšega klubskega kombija, se naroči novi kombi VW.
       
21.04.2015 3 K   IO kluba potrjuje izdajo izpisnice članu Andražu Pograjcu. Andraž do kluba nima neporavnanih obveznosti.
       
16.04.2015 2 K   IO se strinja s prodajo starejšega klubskega kombija za 7.200,00 €. Znesek bi bil hkrati tudi polog za nakup novejšega VW kombija. Irena Seretinek pridobi ponudbe za financiranje kombija (leasing) pri VBS leasingu in pri prodajalcu do 22.4.2015.
       
14.04.2015 9 57 Zapisnik 8. seje, z dopolnitvami, je potrjen.
14.04.2015 9 58 Na računu kluba je dovolj sredstev, da se izvedejo plačila po dogovorjeni prioriteti. Prav tako se pokrije tudi vzdrževanje objektov.
14.04.2015 9 59 Andražu Pograjcu se ugodi prošnja za izdajo izpisnice.
14.04.2015 9 60 Klub se odzove na poročilo o sezoni, ki ga je pripravil Igor Medved.
a) Vodstvo kluba zanima zakaj so rezultati Andraža Pograjca in Žige Mandla slabši?
b) Klub želi vedeti za razlog prenehanja športne kariere Žige Mandla. Pojasnilo pričakuje od Igorja Medveda, saj je sta Andraž in Žiga dobila na izbiro ali bosta trenirala z B ekipo ali pa sploh ne bosta v B ekipi. Klubski trener se je zaradi tega umaknil in zato ne ve zakaj so rezultati slabši.
c) Od vodstva B reprezentance želi klub tudi pojasnilo, zakaj lahko vsi ostali reprezentanti trenirajo tudi v matičnih klubih, Ilirjanom pa to ni dovoljeno?
d) Zakaj v poročilu B reprezentance piše, da je Andraž Pograjc član SK Zagorje?
Prav tako klub predlaga sestanek s trenerji B ekipe in vodstvom kluba. Zlatko Suzič in Aleš Šabeder dobita mandat, da se pridružita seji odbora za skoke, skupaj z našima rednima predstavnikoma, da predstavita stališča in problematiko.
14.04.2015 9 61 Poročila trenerjev so bila sprejeta. Okvirni plani stroškov za selekcije so izhodišče za pripravo finančnega načrta. Trenerji naj do naslednje seje pripravijo plan dela in dokončne planirane stroške. Sekretarka naj pripravi finančni načrt za delovanje kluba, vključujoč plane za selekcije.
14.04.2015 9 62 Redna letna skupščina bo v petek, 29.5.2015 ob 17:00 v Mostecu. Vabilo in dnevni red morata biti objavljena 30 dni prej, zaradi izteka mandata nekaterih članov IO-ja.
14.04.2015 9 63 Praznovanje 45. obletnice kluba bo v četrtek 21.5.2015 ob 17:00 v Mostecu. V primeru slabega vremena se praznovanje prestavi za en teden (28.5.2015). Tiskovna konferenca bo 19.5.2015.
14.04.2015 9 64 Na SZS se poda uradna pobuda za predlog spremembe pravilnika, ki bi klubom omogočil, da lahko na reprezentančnem dresu njihovih tekmovalcev oglašujejo enega klubskega sponzorja v predhodnem soglasju s SZS.
       
07.04.2015 1 K   IO se strinja s polovičnim sofinanciranjem kotizacije strokovnega usposabljanja svojih članov: Urše Bogataj, Žige Mandla, Matica Kramaršiča in Luke Brnota, za pridobitev C licence trenerja smučarskih skokov.
       
24.03.2015 8 53 Zapisnik 7. seje je potrjen.
24.03.2015 8 54 Sponzorska pogodba z Zavarovalnico Triglav se zastavi za kratkoročni premostitveni kredit. Vse potrebno na banki uredita Aleš Šabeder  in Irena Seretinek.
24.03.2015 8 55 Zvoneta Borštnarja se povabi na  sestanek organizacijskega odbora (31.3.) za Revijo skokov Mostec, za potrebe začetka priprav praznovanja ob 45. obletnici delovanja kluba.
24.03.2015 8 56 Vstopnice za prireditve, ki pridejo na naslov kluba, se razdelijo po prioriteti najprej med člane IO-ja, potem med zaslužne člane kluba in med sponzorje.
       
10.02.2015 7 49

Dopolnjen Sklep 47: Ugotovitve pregledanega osnutka pogodbe za tekmovalce se posreduje L. Sinčiču v pregled in morebitne dopolnitve. Člani IO-ja do 31.3.2015 pripravijo predloge za natančnejšo opredelitev pogojev za višino odškodnine.

Sklep 49: Zapisnik 6. seje je potrjen.

10.02.2015 7 50 Delno neplačana sponzorska sredstva, v višini 4.000,00 €, s strani podjetja Eurolux d.o.o., se odpišejo.
10.02.2015 7 51 Člani IO-ja soglašajo, da Franci Rogelj in Aleš Šabeder skleneta dogovor o sodelovanju z Agencijo Ikarus (Primož Ulaga) za pridobivanje klubskih sponzorjev.
10.02.2015 7 52 Klub nima sredstev, da bi plačeval najemnino za zgornje parkirišče in lopo, saj smo neprofitna organizacija. V kolikor bo lastnica zemljišča vztrajala pri najemnini, naj svoje zemljišče zapre za uporabo, služnostno pot pa pusti.
       
13.01.2015 6 45 Ustanovi se komisijo za nominacije, spremljanje in arhiviranje uspehov tekmovalcev ter dela kluba. Zvonimir Borštnar je predhodno sprejel nominacijo za vodjo komisije in je na tej seji tudi potrjen na to funkcijo. Na sejah IO-ja bo sodeloval po potrebi, sam bo tudi pobudnik za sklic seje, v kolikor bo potrebno sprejeti sklepe, na osnovi predlogov komisije.
13.01.2015 6 46 Zapisnik 5. seje je potrjen.
13.01.2015 6 47 Ugotovitve pregledanega osnutka pogodbe za tekmovalce se posreduje L. Sinčiču v pregled in morebitne dopolnitve. Člani IO-ja v naslednjih mesecih pripravijo predloge za natančnejšo opredelitev pogojev za višino odškodnine.
13.01.2015 6 48 Na naslednji seji se preverijo realizacije posameznih nalog, razdeljenih med člane IO-ja v povezavi z reševanjem finančne situacije kluba.
       
09.12.2014 5 40 Zapisnik 4. seje IO-ja je potrjen.
09.12.2014 5 41 Oblikuje se nova komisij za potrebe spremljanja razpisov v zvezi s podelitvijo priznanj zaslužnim delavcem v športu. Z.Borštnarja se vpraša, če bi bil pripravljen prevzeti vodenje komisije.
09.12.2014 5 42 Vesna Štemberger in Ljubo Jasnič na naslednji seji Zbora za skoke predlagata spremembo pravilnika, ki ureja prestope tekmovalcev in sicer, da bi za prestop tekmovalec potreboval soglasje matičnega kluba.
09.12.2014 5 43 Osnutek pogodbe s tekmovalci bo pregledal Luciano Sinčič in bo predvidoma obravnavan na naslednji seji IO-ja.
09.12.2014 5 44 Irena Seretinek naj pozove trenerje, da pripravijo realizacijo za poletno sezono.
       
04.11.2014 4 19 Sedež kluba (v 1. členu Statuta) se spremeni na Večno pot 150 in se pridobi vsa potrebna soglasja za izvedbo spremembe.
04.11.2014 4 20 Dopolni se prva alniea 6. točke statuta, ki glasi: – z objavljanjem vabil, zapisnikov oziroma veljavnih sklepov vseh organov na oglasni deski v klubskem domu ali na spletni strani kluba.
04.11.2014 4 21 Popravi se 2. alinea, 7. člena, ki glasi: – s skrbnim vzdrževanjem, tehnološkim posodabljanjem in dograjevanjem lastnih osnovnih sredstev in športnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana ter naprav, potrebnih za izvajanje programov dela za potrebe osnovne organiziranosti društva.
04.11.2014 4 22 Pritožba na odločitev disciplinskega odbora kluba je možna na skupščino kluba, sklep skupščine pa je dokončen.
04.11.2014 4 23 Končni datum za izvedbo redne letne skupščine se ne popravi in ostane še vedno 30.6..
04.11.2014 4 24 Spremeni se 16. člen statuta, ki glasi: V delu skupščine lahko sodelujejo vsi, ki jih je klub povabil ali pa jih delovanje kluba neposredno ali posredno zadeva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina.
04.11.2014 4 25 Spremeni se 20. člen statuta, ki sedaj glasi: Skupščina na rednih sejah, ki časovno sovpadajo z začetkom novega ciklusa zimskih olimpijskih iger, razrešuje in voli člane izvršilnega odbora. Skupščina lahko po potrebi tudi na vsaki redni ali izredni seji razreši stare in izvoli nove člane organov kluba. Če je zato dal pobudo kateri izmed organov, je za tako odločitev potrebna večina glasov navzočih članov, v vseh drugih primerih pa dvotretjinska večina navzočih članov.
04.11.2014 4 26 Člene, od 26.a dalje se preštevilči. V prvi odstavek novega, 27. člena, se doda sekretarja, tako da glasi: Kolegij je metoda dela Izvršilnega odbora. Sestaja se praviloma enkrat tedensko oz. po potrebi. Sestavljajo ga predsednik Izvršilnega odbora, podpredsedniki, direktor in sekretar.
04.11.2014 4 27 Drugi stavek novega, 28. člena statuta, glasi: Sestaja se najmanj dvakrat v tekočem četrtletju, po potrebi pa tudi bolj pogosto.
04.11.2014 4 28 Drugi stavek novega, 29. člena statuta glasi: Predsedniki izvršilnega, nadzornega in disciplinskega odbora so lahko izvoljeni na isto funkcijo največ dvakrat zaporedoma.
04.11.2014 4 29 3. alinea novega, 31. člena glasi: – pododbor za obratovanje, vzdrževanje in investicije objektov in naprav.
04.11.2014 4 30 Nov, 41. člen ostane nespremenjen, v besedilu ostanejo tudi nepremičnine.
04.11.2014 4 31 Predlog spremembe, novega 43. člena, se ne sprejme, ker člen, tako kot je zapisan, ne omejuje, da se poročanje o finančnem stanju ne bi izvajalo  poljubno pogosto.
04.11.2014 4 32 Nov, 48. člen ostane nespremenjen, vključno z zadnjim stavkom, ki je bil predlagan za brisanje.
04.11.2014 4 33 Po dopolnitvi 2. odstavka 8. člena odstavek glasi: Lastnost člana kluba pridobi zainteresirani s plačilom članarine, najkasneje do 1.10. v tekočem letu za tekočo sezono in članski izkaznici za tekočo smučarsko sezono, ki se formalno začne, skupaj s sezono na Smučarski zvezi Slovenije, vsakega 1. julija in konča 30. junija prihodnje leto. Lastnost člana kluba z vsemi pravicami in dolžnostmi vsakdo ohranja še štiri mesece po končani sezoni. Če v tem roku ne plača članarine, mu članstvo avtomatično ugasne.
04.11.2014 4 34 Sprejme se predlog spremembe novega, 51. člena, ki sedaj glasi: V skladu s tem statutom ima lahko klub tudi druge interne akte, ki jih predlaga predsednik kluba in sprejme izvršilni odbor.
04.11.2014 4 35 Sprejeti so predstavljeni zapisniki.
04.11.2014 4 36 O predlogu ustanovitve Komisije za nominiranje za nagrade in priznanja bomo člani IO-ja razpravljali na naslednji seji.
04.11.2014 4 37 IO odobri izdajo izpisnice za Marka Ivanova in Gala Ivanova.
04.11.2014 4 38 Klube se obvesti, da morajo priti na trening z vsaj štirimi tekmovalci, ki skačejo na večjih skakalnicah, da se jim prižge razsvetljavo, črpalko in dvigalo ali pa se pridružijo našim treningom, za kar se dogovorijo s klubskimi trenerji.
04.11.2014 4 39 Na razpis za Bloudkovo nagrado – življenjsko delo – bo klub prijavil Zvonimirja Borštnarja – rok za oddajo razpisa je 5.12.2014.
       
01.10.2014 3 15 Zapisnik 2. seje je bil potrjen v vseh točkah, s popravkom zapisnika skupščine ter SKLEPa 4: Skupščina 2014 je volilna za novo predlagane člane odborov.
01.10.2014 3 16 Za nagrado Marjana Rožanca 2014 klub nominira Ljuba Jasniča.
01.10.2014 3 17 Evidenco ur morajo voditi vsi klubski trenerji. Klub, kot delodajalec, mora imeti evidenco prisotnosti tudi zaradi morebitnih kontrol, ki jih lahko izvajajo zunanje institucije.
01.10.2014 3 18 Z. Suziča se povabi na naslednji sestanek strokovnega sveta, da se skupaj s trenerji doseže dogovor, kakšni so načrti s skakalnim centrom in kakšne so možnosti za začasne rešitve (npr.: fitnes, smučarna).
       
03.09.2014 2 4 Zapisnik 1. seje IO-ja je potrjen.
03.09.2014 2 5 Zapisnik redne letne skupščine, ki je bila 30.6.2014 ob 17. uri v Skakalnem centru Mostec, je bil potrjen.
03.09.2014 2 6 I. Seretinek do konca novembra pripravi vabila in pridobi naslove predlaganih kandidatov.
03.09.2014 2 7 O predlogih za dopolnitev in spremembah statuta, podanih s strani člana Zvonimirja Borštnarja, se bo razpravljalo na naslednji seji IO-ja, predvidoma 30.9.2014.
03.09.2014 2 8 Za realizacijo sklepa 28, sprejetega na 8. seji dne 22.5.2014 v sezoni 2013/2014, se začasno ustavijo vse aktivnosti, do ureditve lastništva zemljišča.
03.09.2014 2 9 Za Revijo skokov 2015 se povabi tudi skakalce iz Frenštata (2 dekleti, 2 fanta in trenerja), za katere bomo krili stroške bivanja.
03.09.2014 2 10 Naslednji strokovni svet bo sklican v tednu od 8.-12.9.2014, udeležili pa se ga bodo tudi predstavniki vodstva kluba.
03.09.2014 2 11 Pododbor za investicije je zadolžen za pridobivanje dokumentacije, ki je potrebna, da lahko sodniški stolp dobi uporabno dovoljenje.
03.09.2014 2 12 IO je soglasno sprejel razdelitev vlog med člane.
03.09.2014 2 13 Potrjeni sklepi sej IO-ja se objavijo na spletni strani kluba.
03.09.2014 2 14 Revija skokov in tekma mešanih parov naj bi bila prvo soboto v juniju 2015. Zgibanke za vabilo na tekmo naj bi bile pripravljene do konca septembra, da bi jih lahko med skakalke razdelili 14.2.2015 na Ljubnem (SP-Ž).
       
08.07.2014 1 1 Sklep 1: Zapisnik 10. seje IO je potrjen.
08.07.2014 1 2 Redne seje IO-ja bodo potekale vsak zadnji torek v mesecu v klubskih  prostorih.
08.07.2014 1 3 Redne seje IO-ja bodo potekale vsak zadnji torek v mesecu v klubskih  prostorih.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to top